MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

ANBI

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: 857912598

De contactgegevens/bezoekadres van de instelling:

Koddeweg 43
3194 DH Hoogvliet Rotterdam
Tel: 010-471 6847
E-Mail: info@islamcolor.nl
KVK 73215414
 
Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI:

De Stichting heeft ten doel het aanbieden van Nederlandstalige Islamitische kennis met oog voor de Nederlandse samenleving op een transparante wijze alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De donaties bestaan uit giften welke expliciet gebruikt zullen worden voor de onkosten van de lezingen, cursussen, vrijwilligersbijdragen en voor het bevorderen van de kwaliteit van de activiteiten.

- De hoofdlijnen van het beleidsplan
- Samenstelling en structuur
- Stichting Islam color kent een bestuur.

         1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van ten minste drie (3) leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
         2. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester,  
              tezamen vormende het dagelijks bestuur. 
         3. De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van maximaal drie jaar; in tussentijds ontstane
              vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. Aftredende bestuurders zijn maximaal tweemaal herbenoembaar. 
         4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende bestuurder) binnen drie
              maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). Het Bestuur is verplicht het bestuur van de Federatie danwel dat van de
              rechtsopvolger onder algemene titel van laatstgenoemde onverwijld in kennis te stellen van die benoeming(en), met opgave van de personalia en de functie in het Bestuur.
         5. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder   
              niettemin een wettig Bestuur.

Algemene vergadering

Op de algemene vergaderingen van de stichting brengt het bestuur de algemene zaken naar voren.

Werkwijze
Door het bestuur worden de algemene zaken besproken, voordat ze in de vergadering aan de orde komen.

Vereniging en integratie

Welke bijdrage kan een stichting leveren aan de integratie van mensen? Om deze vraag te beantwoorden horen we eerst het begrip integratie goed te definiëren. De ‘Van Dale’ beschrijft integratie als ‘het maken tot of opnemen in een geheel’ en noemt daarbij verschillende toepassingsgebieden. Eén daarvan is de maatschappelijke integratie, die omschreven wordt als het gelijkwaardig opnemen van een andere groep mensen (met een andere cultuur) in de samenleving.

Het bestuur van  stichting Islam Color wil in de toekomst met behulp van een stichting een steentje bijdragen aan de integratie van deze mensen door de islam te beleven met oog op de Nederlandse samenleving.

Beleid 2020-2023

Stichting Islam Color wil in het komende jaren de aandacht leggen bij de volgende punten:

- het uitgeven van publicaties;

- het aangaan van een dialoog op alle niveaus met alle geledingen in de Nederlandse maatschappij;

- het informeren van het publiek in het algemeen over de doelstellingen en activiteiten van de Stichting;

- het geven van een lessenreeks in het Islamitische geloof, de geschiedenis en de cultuur van de Islam;

- het verzorgen van excursies in het binnen- en buitenland;

- het aanbieden van onderwijspakketten, Islamitisch gerelateerd en toegespitst op de Nederlandse samenleving;

- het functioneren als vraagbaak voor Islamitisch gerelateerde kwesties in de breedste zin des woords;

- het verzorgen van recreatieve activiteiten;

- alle overige wettige middelen.

Fondsenwerving

De opbrengst van de donatie en giften aan activiteiten vormt het grootste deel van het inkomen van de Stichting islam color. Dit zijn dan ook de voornaamste bronnen van inkomsten.

Fondsenbeheer
Het beleid van de Stichting Islam Color is erop gericht de financiën zo te beheren dat er ook in de toekomst een bestaansmogelijkheid is, zonder schulden.

Boekjaar en jaarstukken
1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram