MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Realiteit en belang van intentie.

Realiteit en belang van intentie

Ibn Raslan, auteur van al-Zubad -een gezegend gedicht met 1000 regels in Shafi’i Fiqh- legt een aantal belangrijke principes uit op de volgende manier:
‘’1 Dus corrigeer je intenties voor je daden en maak ze het begin van je daden.
2 Als je vervolgens deze intentie tot het einde volhoudt, zal je de complete beloning krijgen op de Laatste Dag.
3 Intenties, woorden en ook daden worden niet geaccepteerd, als ze niet in lijn zijn met de Sunnah.
4 Dus wie niet weet, moet vragen. En wie geen docent kan vinden, moet reizen.’’

Uitleg hierop:

Regel 1: Een goede intentie dient volgens de Hanafi Madhab twee zaken te bevatten:(A) het specificeren van een daad in het hart (bij daden waar de intentie een voorwaarde voor is) en (B) het trachten om dichterbij Allah te komen door deze daad; dit is een voorwaarde om beloont te worden. Deze intentie neemt men vlak voor een daad.

Regel 2: De geleerden zeggen dat het is aangeraden om de intentie aan te houden tot het einde van de aanbidding. Dit geldt zowel voor de minimale intentie en de intentie dat je het voor Allah doet. [Ibn al-Humam, Fath al-Qadir Sharh al-Hidaya, 1.35; Ibn Abidin, Radd al-Muhtar, 1.124 (Ilmiyya ed.)]
Ibn Ata’illah zegt: Daden zijn niks anders dan levenloze vormen en hun leven is het geheim van de oprechtheid in hun [de daden]. Dit is een onderdeel van de definitie van spirituele excellentie dat gegeven is door onze Profeet Muhammad [sal Allahu alayhi wa sallam] aan de engel Jibreel: ‘’Het aanbidden van Allah alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, weet dat Hij jou ziet.’’ [Bukhari & Muslim]

Regel 3: Allah heeft ons criteria gegeven voor het goede en het slechte en hetgeen geaccepteerd is en hetgeen verworpen is. En dit is de leiding  van de Profeet Muhammad [sal Allahu alayhi wa sallam]. Hetgeen hiermee overeenstemt is goed en geaccepteerd en hetgeen hiermee tegenstrijdig is, niet. Deze leiding kan algemeen of gedetailleerd zijn. Hetgeen algemeen is kan gekend worden door elke moslim. De details echter zijn niet gekend door iedereen en daarvoor hebben wij geleerden nodig waar de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] naar refereerde als ‘’De erfgenamen van de profeten’’ [Abu Dawud, Tirmidhi]
Regel 4:

A) Het is verplicht dat iemand kennis vergaart die de aanbiddingen, transacties, overeenkomsten en relaties geldig maakt volgens de Shariah.

B) Als iemand de regelgeving omtrent een zaak niet kent, dient degene hiernaar te vragen. Allah zegt tegen ons: "Vraag de bezitters van kennis indien jullie het niet weten." (Quran 16.43 wno). Het basisprincipe om over religieuze zaken te vragen is dat men het doet om geleid te worden en zo kan dat als een middel dienen om de Tevredenheid van Allah, de Verhevene, te verkrijgen. Zo moet een vraag praktisch toepasbaar zijn en op een respectvolle manier gesteld worden. Men moet dan trachten het toe te passen alsof hij/zij het van de Boodschapper van Allah [sal Allahu alayhi wa sallam] heeft gehoord.

C) Daarom is het van immense belang dat men voorzichtig is met waar hij/zij kennis vandaan haalt. Imam Muslim vertelt dat Ibn Sirin (Moge Allah hem genadig zijn) zei; "Voorwaar, deze zaak is jouw religie (deen), dus wees zeer voorzichtig van wie je kennis neemt." [Sahih Muslim, Introductie].

Kortom, men dient nauwkeurig op zoek te gaan naar leiding van de degenen die de traditionele islam (Ahlus Soennah wal Djamaa'ah) aanhangen, welke het pad is van de erfgenamen van de Profeet [sal Allahu alayhi wa sallam] en zo zal het blijven tot de laatste dag. De Boodschapper van Allah [sal Allahu alayhi wa sallam] heeft gezegd: "Er zal altijd een groep in mijn gemeenschap op de waarheid blijven tot de laatste dag, ondanks dat ze veel tegengewerkt zullen worden." [Bukhari en Muslim]
D) De karaktereigenschappen van zulke geleerden zijn dat zij een van de vier soennitische wetscholen volgen; zij traditionele wetenschappen volgen
in geloofsleer, anders dan hervormende of modernistische ideologieën; en zien het belang en noodzaak in van spiritualiteit, aangezien de Boodschapper van Allah [sal Allahu alayhi wa sallam] heeft gezegd: “Waarlijk, Allah kijkt niet naar jullie gezichten of vormen. Hij kijkt naar jullie harten en daden.” [Muslim en Ahmad]. Zij zijn de mensen met een goed karakter, nobele zeden en Wij zien hen het goede aansporen in plaats van het controversiële, en de Sunnah eerder dan hervormde innovaties.

e) Tot slot is het juridische principe dat de noodzakelijke middelen om verplichtingen na te komen op zichzelf noodzakelijk zijn, omdat middelen het[zelfde] oordeel hebben als hun doel. [Taqi al-Din al-Subki, Fatawa, 2.342; Buhuti, Kashshaf al-Qina`, 6.213; Khadimi, al-Bariqa Sharhal-Tariqa, 4.199]

Dusdanig, als iemand niet in staat is toegang te verkrijgen tot religieuze kennis die iemand nodig heeft in diens dagelijkse leven en aanbidding, dan is het verplicht om de nodige stappen te zetten om wel de toegang ertoe te krijgen, zelfs als reizen noodzakelijk is.

En succes komt alleen van Allah.
Walaikum assalam wa rahmatullah,
Faraz Rabbani.
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2009/05/27/the-reality-and-importance-of-intention/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram