MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Het gebruiken van “Radhi Allahu Anhu” voor een niet-metgezel

Vraag:

Is het oké om "radiallah anhu" te schrijven bij de naam van de tabe'in en anderen dan de Sahaba? Want ik dacht dat het niet juist was om dat te doen, maar toen ik Radiallah Anhu zag staan bij de naam van Abu Hanifa op jullie website raakte ik in de war. Adviseer mij alsjeblieft!


Antwoord:

In de naam van Allah, Meest Barhartige, Meest Genadevolle,
de zin Radhi Allah Anhu heeft twee betekenissen: een in de manier van een mededeling (khabariyya) en de andere in de vorm van smeekbede (dua'iyya). De vertaling van het gebruik van deze zin in de eerste vorm zou zijn: "Allah is tevreden met hem / haar" en in de tweede: "Moge Allah tevreden zijn met hem / haar". Wanneer deze zinsnede of term voor de gezegende metgezellen wordt gebruikt (Moge Allah  tevreden zijn met hen allemaal), kan deze in beide vormen worden gebruikt. Zodoende kan men zeggen over een metgezel: "Allah is blij met hem / haar" of "moge Allah tevreden zijn met hem / haar".
Allah, de Allerhoogste, bevestigde Zelf dat Hij tevreden is geworden met alle metgezellen van de boodschapper van Allah [sal Allahu alayhi wa sallam], en zij (metgezellen) zijn tevreden met Allah.
Allah de Allerhoogste zegt:

“Inderdaad, Allah was bijzonder ingenomen met de gelovigen, toen zij bij jou de belofte van trouw aflegden, onder de boom. Hij wist wat zich in hun harten bevond en Hij deed de innerlijke rust op hen neerdalen en beloonde hen met een op handen zijnde overwinning en met vele gunsten die zij zich nog zouden verwerven. En Allah is Almachtig, Alwijs (‘Aziz Hakim).” (Surah al-Fath, V.18)

Vergelijkbaar daarmee zegt Allah de Allerhoogste:

“En de eerste voorlopers van de emigranten (muhajirun) en de helpers (ansar) en degenen die hen volgden in [het verrichten van] weldaden, Allah is tevreden met hen, en zij zijn tevreden met Hem. Hij heeft tuinen voor hen bereid waarom rivieren stromen, waarin zij voor eeuwig verblijvenden zijn. Dat is de geweldige overwinning.” (Surah al-Tawbah, V. 100)

Allah, de Almachtige heeft Zijn tevredenheid met de metgezellen (sahaba) dus bekend gemaakt. Derhalve mag men zeggen: "Allah is erg tevreden met de metgezellen". Ook zou het een ernstige zonde zijn om respectloos te zijn jegens een metgezel of hem te lasteren, terwijl Allah de Allerhoogste Zelf Zijn tevredenheid met hen heeft bekend gemaakt.
Wat betreft de leerlingen van de metgezellen (tabi'un), hun volgers (atba al-tabi'in?), vrienden van Allah, de vromen, Mujtahid-Imams en alle moslims in het algemeen, is het volkomen aanvaardbaar om deze term voor hen te gebruiken in de vorm van een smeekbede (dua).
Allah, de Allerhoogste, gebruikt Zelf deze zin in de koran voor alle vrome moslims. Hij, de Allerhoogste zegt:

“Echter, degenen die geloven en goede daden verrichten, zij zijn de besten van alle schepselen. Hun beloning bij hun Heer zijn de tuinen van ‘Adn [de Tuinen van de eeuwigheid], waarin rivieren stromen en waarin zij eeuwig verblijven. Allah is zeer ingenomen met hen en zij zijn zeer ingenomen met Hem. Dit [alles] is voor wie zijn Heer vreest.” (Surah al-Bayyinah V.7-8)

In de bovenstaande en andere soortgelijke verzen belooft Allah de Allerhoogste zijn tevredenheid (Rida) voor de trouwe en rechtvaardigde moslims, zoals Hij vele andere dingen heeft beloofd, zoals het betreden van het paradijs, de immuniteit voor de straf in de hel, het zielenheil, enz. Dus, net zoals het toegestaan is om Dua voor een gelovige te doen dat hij / zij de hemel binnenkomt, gered wordt in het hiernamaals etc. is het toegestaan om Dua voor hem te doen dat hij de tevredenheid van Allah de Allerhoogste verkrijgt.
Dus er is niets mis met het zeggen van "Radhi Allah Anhu" (moge Allah tevreden zijn met hem / haar) voor een niet-Sahabi. Men kan deze term gebruiken voor de Tabi'un, Mujtahid Imams, heiligen en alle moslims in het algemeen. Men kan deze term zelfs gebruiken voor een levend persoon en zeggen tegen hem "Radhi Allah Anka" (moge Allah tevreden zijn met jou). Vele malen heb ik de Arabieren tegen elkaar horen zeggen: "Moge Allah tevreden zijn met u", in de zin dat iemand bidt tot Allah en Zijn tevredenheid tracht te verkrijgen voor een mede moslimbroeder of zuster. Het zou vergelijkbaar zijn met elke andere Dua die iemand maakt voor een medemoslim.
Daarom zegt de grote geleerde in Hadith en Shafi'i jurist (faqih), Imam al-Nawawi (moge Allah tevreden zijn met hem):
"Het is aangeraden (Mustahab) om Allah's tevredenheid (taraddi) en genade (tarahhum) te vragen voor de metgezellen (Sahaba), hun aanhangers (Tabi'un) en degenen na hen, zoals de geleerden, aanbidders en alle goede mensen. Dus zou men moeten zeggen: 'Moge Allah tevreden zijn met hem' of 'moge Allah genade hebben met hem' en andere soortgelijke zinnen.
Wat betreft dat sommige geleerden hebben gezegd dat de uitdrukking 'Radhi Allah Anhu' exclusief voor de metgezellen (sahaba) is, en dat men voor anderen alleen 'Rahimahu Allah' moet zeggen: het oordeel is niet zoals zij zeggen en met hun oordeel kan niet akkoord worden gegaan. Echter, het correcte oordeel is wat de meerderheid van de geleerden (jumhur) vindt, namelijk dat het is aanbevolen om ‘Radhi Allah Anhu' voor alle goede moslims te zeggen. En de bewijzen daarvoor zijn meer dan geteld kunnen worden.” (Kitab al-Adhkar, P. 100)
De grote Maliki geleerde, Qadhi Iyadh (moge Allah tevreden zijn met hem) zegt in zijn beroemde Al-Shifa’:

"Degene buiten de Profeten zouden genoemd moeten worden met Allah's vergiffenis (Gufran) en genoegen (Ridha) ..." (al-Shifa', blz. 581)

Concluderend is er dus niets mis met het gebruik van de term "Radhi Allah Anhu" voor een niet-Sahabi, want het is een vorm van een smeekbede om Allah's tevredenheid en vreugde na te streven. Men kan deze term gebruiken voor de Tabi'un, hun aanhangers, Mujtahid Imams, Muhaddithun, Fuqaha, geleerden, vrome dienaren van Allah en elke goede moslim, overleden of levend.
Ja, als deze term in een gebied uitsluitend werd gebruikt voor de metgezellen (Sahaba), en de assumptie is dat door het te gebruiken voor niet-Sahaba, men dan een niet-metgezel met een metgezel zal verwarren; dan zou het beter zijn om het gebruik ervan te vermijden, tenzij men aan die mensen uitlegt dat het ook voor niet-metgezellen kan worden gebruikt.
In delen van het Indiase subcontinent is het een vaak voorkomend idee dat de term "Radhi Allah Anhu" alleen voor de Metgezellen mag worden gebruikt; dus als men het voor een niet-Sahabi zou gebruiken, zou men berispt worden. Dit is onjuist. Dus zouden mensen zich ervan bewust gemaakt moeten worden dat er niets mis mee is (en eerder juist aanbevolen is) om deze term voor alle moslims te gebruiken.
En Allah weet het beste
Beantwoord door Mufti Muhammad ibn Adam al-Kawthari
Darul Iftaa
Leicester, Verenigd Koninkrijk
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2010/02/05/using-radhi-allah-anhu-for-a-non-companion/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram