MENU
Vergrootglas Icoon
Menu
Vergrootglas Icoon

Wie is Mahram?

Antwoord:

Het algemene principe waaraan je moet denken is dat een Mahram degene is waarmee je wettelijk niet mee mag trouwen.
Dit wordt op drie manieren gevestigd: Familierelaties (Qarabah), Pleegrelaties (Radha'a) en relaties door trouwen (Sihriyya).
In de bekende Hanafi Fiqh al-Hidaya staat er aangegeven:

''Een mahram (voor een vrouw) is hij die een onwettige trouw kandidaat is. Of dit te wijten is aan de familierelatie (Nasab) of om een andere reden als bijvoorbeeld een pleeg relatie (Radha'a) of een relatie door trouwen (Musaharah).'' (al-Hidaya, Kitab al-Karahiyya, 4/461-462)

Imam-al Kasani zegt:

''Een Mahram is hij waarbij het huwelijk wettig niet mogelijk is. Het maakt niet uit of dit komt door familiebanden, pleeg relaties of door huwelijksrelaties.'' (Bada'i Al-Sana'i,2/124)

Permanente onwettige relaties wordt gevestigd door de bovengenoemde drie manieren van relaties. Een Mahram is hij met wie je wettelijk niet mag trouwen. Met andere woorden, je wordt een Mahram door deze drie genoemde typen relaties.
Laten we nu in detail kijken naar deze relaties:
Relatie met een familielid (qarabah)
Het is strengst verboden voor een man om te trouwen met de volgende vrouwen
(aangezien hij een Mahram is voor hen):

  1. Moeder, grootmoeder, enz.
  2. Vader’s moeder, grootmoeder, enz.
  3. Dochter, kleindochter, enz.
  4. Een zus, van welke soort dan ook (een half-zus of een volle-zus)
  5. Tante’s van zowel de vaders als moeders kant
  6. Nichten (de dochters van een broer of zus)

Allah heeft gezegd:

‘’En huw niet de vrouwen die jullie vaders hebben gehuwd, tenzij dat reeds is gebeurd. Het is gruwelijk, het is afschuwelijk en het is de verkeerde weg.’’ [Surah al-Nisa, 22].
‘’Verboden [om mee te huwen] zijn voor jullie: jullie moeders, jullie dochters, jullie zussen, de zussen van jullie vaders en moeders, de dochters van jullie broers en zussen, jullie zoogmoeders, jullie zoogzussen, de moeders van jullie echtgenoten, jullie stiefdochters die onder jullie hoede staan en die geboren zijn uit vrouwen met wie jullie gemeenschap hebben gehad – doch indien jullie geen gemeenschap met hen hebben gehad, dan rust er geen zonde op jullie. [Verboden om mee te huwen zijn voort] de vrouwen van jullie eigen zonen; twee zussen tegelijkertijd [als vrouwen van de toegestane vier], tenzij dit reeds is gebeurt [tenzij deze situaties reeds bestaan]. Allah is Vergevensgezind, Genadevol (Ghafur Rahim) [Surah al-Nisa, 23].

Dus behalve degene die hier zijn genoemd, is het toegestaan om te trouwen met andere familieleden. Voor hun ben je geen Mahram.
De relatie door zoogmoederschap (radha’a)
Wie een Mahram is door verwantschap via afstamming, wordt ook gezien als Mahram in een zoogrelatie. Allah, de meest Verhevene, zegt verder, in hetzelfde vers dat hierboven genoemd is:

“En (verboden voor jullie om te trouwen zijn) jullie zoogmoeders en jullie zusters van dezelfde zoogmoeder.” (Surah al-Nisa, 23)

Sayyiduna Abdullah ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) levert over dat de Boodschapper van Allah ﷺ zei over de dochter van Hazma:

‘’Ik ben wettelijk niet toegestaan om haar te trouwen, aangezien zoogrelaties worden behandeld zoals bloedrelaties [in burgerlijke zaken] Zij is de dochter van mijn zoogbroer.’’ (Sahih al-Bukhari, no. 2502)

Om die reden zijn de relaties die onwettig zijn door bloedverwantschap of afstamming, ook onwettig door de zoogrelatie. Zo worden, een zoogvader (de echtgenoot van de zoogmoeder), zoogoom, zoogneef (zoon van zoogbroer of zoogzus), etc. allen gerekend tot de Mahram van de vrouw. En een persoon is Mahram voor de zoogmoeder, zoogzus en zoognicht (dochter van zoogbroer of zoogzus)**, etc.
Hoe dan ook, men moet niet vergeten dat dit alleen geldt wanneer borstvoeding plaatsvindt in de daarvoor bestemde periode van twee en een half jaar (volgens Imam Abu Hanifa) en twee jaar (volgens Imam Abu Yusuf en Imam Muhammad).
Sayyida A'isha meldt:
"Eens kwam de boodschapper van Allah ﷺ mijn huis binnen, terwijl er een man bij mij was. Hij zei: "O A'isha! Wie is dit?" Ik antwoordde: "Mijn zoogbroeder" Hij zei: "O A'isha! Wees voorzichtig in het bepalen wie jouw zoogbroeder is, want zogen is alleen geldig als het in de zoogperiode plaatsvindt.” (Sahih al-Bukhari, nr. 2504 en Sahih Muslim, nr. 1455)
Men moet voorzichtig zijn in het bepalen van wie van de familie van de zoogmoeder een mahram is. Het bepalen hiervan kan soms namelijk complex en ingewikkeld zijn. Men moet zich tot een geleerde wenden alvorens het komen tot een oordeel.
Relatie van het huwelijk (Sihriyya of Musahara)
De derde relatie waardoor huwelijk permanent onwettig wordt en bijgevolg een relatie van een Mahram (mahramiyya) wordt gevestigd, is dat van het huwelijk.
Er zijn vier soorten mensen met wie het huwelijk permanent onwettig wordt door de relatie van het huwelijk:

  1. De moeder van jouw vrouw (schoonmoeder), grootmoeder en opwaarts: enkel en alleen al door het huwelijk met de dochter aan te gaan wordt het huwelijk met haar onwettig, ongeacht of het huwelijk is geconsumeerd of niet.
  2. De dochter van je vrouw (van een eerder huwelijk), kleindochter en naar beneden: Huwelijk met haar is onwettig (permanent) als het huwelijk met haar moeder was voltrokken (door het hebben van seksueel gemeenschap).

Allah De Allerhoogste vermeldt beide situaties in een eerder aangehaalde vers:

“En (verboden om mee te huwen) zijn de moeders van jullie echtgenotes, jullie stiefdochters die onder jullie hoede staan en die geboren zijn uit vrouwen met wie jullie gemeenschap hebben gehad – doch indien jullie geen gemeenschap met hen hebben gehad, dan rust er geen zonde op jullie.” (Surah al-Nisa, 23)

Onder hetgeen boven is vermeld, geldt ook de dochter van de zoon van je vrouw (stiefzoon), want zij wordt ook als stiefdochter beschouwd (rabiba).

  1. De vrouw van je zoon, kleinzoon en naar beneden: Dit is ongeacht of men het huwelijk heeft voltrokken of iets anders. Allah De Allerhoogste zegt in

hetzelfde vers:

“En (verboden om mee te huwen) zijn voorts de vrouwen van jullie eigen zonen.” (Surah al-Nisa, 23)

Het vers verwijst specifiek naar de echte zonen, dus het huwelijk met de vrouw van je pleegzoon is toegestaan, als hij van haar zou scheiden.
De regel zal hetzelfde zijn als je hem gezoogd hebt toen hij jong was (Ik weet niet of je getrouwd bent, dus ik noem slechts een van de mogelijkheden, gegeven het feit dat je zei dat je op hem gepast hebt sinds hij een baby was). Hij wordt beschouwd als je pleegzoon/zoogzoon, en er zal dus geen hijab tussen hem en jou, je zussen en je moeder zijn wanneer hij de puberteit bereikt.
Als er echter geen borstvoeding heeft plaatsgevonden (noch door je moeder en noch door jou), en je adopteert hem slechts, dan zullen de regels van de hijab niet vervallen. Als de adoptiemoeder het geadopteerde kind geen borstvoeding geeft, dan zal er geen zoog relatie zijn en zal het kind geclassificeerd worden als andere kinderen met betrekking tot Nikah en Hijab. Een geadopteerd kind kan zijn adoptieouders en hun kinderen huwen. Tevens, wanneer een mannelijk kind geadopteerd wordt door een vrouw, dient ze de Hijab bij hem te dragen vanaf de leeftijd dat hij de puberteit bereikt en vice versa. Het geadopteerde kind dient (na de puberteit) ook de Hijab te dragen bij de kinderen van de adoptieouder.
En Allah weet het best
Muhammad ibn Adam
Darul Iftaa
Leicester, UK
Bron:
http://seekershub.org/ans-blog/2009/05/30/who-is-mahram/

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram